تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

بی گمان مسایل امروز سازمان ها به مراتب پیچیده تر از گذشته می باشد و اداره کردن سازمان های عصر حاضر بسیار دشوارتر از گذشته است.اصول وقواعدی که در گذشته کارآمد می نمود،امروز کاراییخود را از دست داده است.در چنین هنگامه ای سازمان هایی موفق می باشند که نگاهی نو در بازشناسی پدیده های درون وبیرون خود دارند.

چالز هندی می گوید مدیران امروز با سازمان هایی سروکار دارند که هیچ شباهتی به سازمان های گذشته ندارند. اوبه شدت معتقد است که جوامع و سازمان ها در صورتی قادر به دوام هستند که عمیقا تغییر کنند.سازمانها باید سبکی را انتخاب کنند که مناسب شرایط ومقاصد آن هاست.

هندی در کتاب حاضر با استفاده از اساطیر یونان به تشریح خلاقانه  4سبک مدیریت وفرهنگ موجود سازمانی وچگونگی تغییر آنها پرداخته است.وی بر این باور است که جوامع وسازمان هایی دوام می آورند که بتواننداز ریشه متحول شوند.اوپیش بینی می کند که 2سبک آتنایی ودیونیسیوسی در آینده نقش پر رنگ تری از 2سبک زئوسی و آپولویی در اداره سازمان ها ایفا خواهند کرد.

عصر حاضر که مشخصه ی اصلی آن شتاب فراوان تغییرات وعدم قطعیت می باشد،زمانه ی انفجار اطلاعات وفراتر از آن انفجار مفاهیم می باشد.امروز هیچ کس و هیچ سازمانی بی نیاز از مطا لعه نمی باشد چرا که زندگی در چنین زمانه ای نیازمند توسعه ی مستمر مدل های ذهنی و فهم مفاهیم پیشرفته می باشد. نویسنده ی کتاب حاضر حرف های شنیدنی بسیار دارد و این اثر از جمله آثاری است که به راستی ارزش چند بار خواندن را دارد.

تهیه کننده: ام فروه پیش بهار


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 مرداد 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????